آمرانه - Amirane

لغت ناجي - Lugat-i Naci آمرانه maddesi. Sayfa:12 ; Amirane , âmir-âne


Lugatı naci sözlüğü Amirane maddesi. osmanlıcada Amirane ne demek, Amirane anlamı manası, Amirane osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Amirane hakkında bilgi. Arapça Amirane ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Amirane anlamı. , âmir-âne

آمرانه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آمرانه يقول ما التركية . معنى آمرانه اللغة التركية

آمرانه می گویند آنچه ترکیه. معنای آمرانه زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196