آميزه مويي - amize muyi

لغت ناجي - Lugat-i Naci آميزه مويي maddesi. Sayfa:13


آميزه مويي ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آميزه مويي يقول ما التركية . معنى آميزه مويي اللغة التركية

آميزه مويي می گویند آنچه ترکیه. معنای آميزه مويي زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192