آنافور - Anafor

لغت ناجي - Lugat-i Naci آنافور maddesi. Sayfa:13 ; anafor


Lugatı naci sözlüğü anafor maddesi. osmanlıcada anafor ne demek, anafor anlamı manası, anafor osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte anafor hakkında bilgi. Arapça anafor ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada anafor anlamı.

آنافور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آنافور يقول ما التركية . معنى آنافور اللغة التركية

آنافور می گویند آنچه ترکیه. معنای آنافور زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193