آنفه - anife

لغت ناجي - Lugat-i Naci آنفه maddesi. Sayfa:14 ; ânife


Lugatı naci sözlüğü ânife maddesi. osmanlıcada ânife ne demek, ânife anlamı manası, ânife osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte ânife hakkında bilgi. Arapça ânife ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada ânife anlamı.

آنفه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آنفه يقول ما التركية . معنى آنفه اللغة التركية

آنفه می گویند آنچه ترکیه. معنای آنفه زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194