آواز - Avaz

لغت ناجي - Lugat-i Naci آواز maddesi. Sayfa:14 ; âvâz


Lugatı naci sözlüğü âvâz maddesi. osmanlıcada âvâz ne demek, âvâz anlamı manası, âvâz osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte âvâz hakkında bilgi. Arapça âvâz ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada âvâz anlamı.

آواز ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آواز يقول ما التركية . معنى آواز اللغة التركية

آواز می گویند آنچه ترکیه. معنای آواز زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193