تمشط - Temeşşüd

لغت ناجي - Lugat-i Naci تمشط maddesi. Sayfa:282 ; Temeşşüd , temeşşut


Lugatı naci sözlüğü Temeşşüd maddesi. osmanlıcada Temeşşüd ne demek, Temeşşüd anlamı manası, Temeşşüd osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Temeşşüd hakkında bilgi. Arapça Temeşşüd ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Temeşşüd anlamı. , temeşşut

تمشط ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

تمشط يقول ما التركية . معنى تمشط اللغة التركية

تمشط می گویند آنچه ترکیه. معنای تمشط زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195