چهره - çehre

لغت ناجي - Lugat-i Naci چهره maddesi. Sayfa:338 ; çehre


Lugatı naci sözlüğü çehre maddesi. osmanlıcada çehre ne demek, çehre anlamı manası, çehre osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte çehre hakkında bilgi. Arapça çehre ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada çehre anlamı.

چهره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

چهره يقول ما التركية . معنى چهره اللغة التركية

چهره می گویند آنچه ترکیه. معنای چهره زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194