آتشپرست - ateşperest

لغت ناجي - Lugat-i Naci آتشپرست maddesi. Sayfa:3 ; ateşperest , âteş-perest


Lugatı naci sözlüğü ateşperest maddesi. osmanlıcada ateşperest ne demek, ateşperest anlamı manası, ateşperest osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte ateşperest hakkında bilgi. Arapça ateşperest ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada ateşperest anlamı. , âteş-perest

آتشپرست ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آتشپرست يقول ما التركية . معنى آتشپرست اللغة التركية

آتشپرست می گویند آنچه ترکیه. معنای آتشپرست زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196