آتشزبان - ateşzebân

لغت ناجي - Lugat-i Naci آتشزبان maddesi. Sayfa:3 ; ateşzeban , âteş-zebân


Lugatı naci sözlüğü ateşzeban maddesi. osmanlıcada ateşzeban ne demek, ateşzeban anlamı manası, ateşzeban osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte ateşzeban hakkında bilgi. Arapça ateşzeban ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada ateşzeban anlamı. , âteş-zebân

آتشزبان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آتشزبان يقول ما التركية . معنى آتشزبان اللغة التركية

آتشزبان می گویند آنچه ترکیه. معنای آتشزبان زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197