آتشزده - ateşzede

لغت ناجي - Lugat-i Naci آتشزده maddesi. Sayfa:3 ; âteş-zede


Lugatı naci sözlüğü âteş-zede maddesi. osmanlıcada âteş-zede ne demek, âteş-zede anlamı manası, âteş-zede osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte âteş-zede hakkında bilgi. Arapça âteş-zede ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada âteş-zede anlamı.

آتشزده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آتشزده يقول ما التركية . معنى آتشزده اللغة التركية

آتشزده می گویند آنچه ترکیه. معنای آتشزده زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191