آتش سخن - ateşsokan

لغت ناجي - Lugat-i Naci آتش سخن maddesi. Sayfa:4 ; âteş-suhan


Lugatı naci sözlüğü âteş-suhan maddesi. osmanlıcada âteş-suhan ne demek, âteş-suhan anlamı manası, âteş-suhan osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte âteş-suhan hakkında bilgi. Arapça âteş-suhan ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada âteş-suhan anlamı.

آتش سخن ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آتش سخن يقول ما التركية . معنى آتش سخن اللغة التركية

آتش سخن می گویند آنچه ترکیه. معنای آتش سخن زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194