آتشگيره - ateşgîr

لغت ناجي - Lugat-i Naci آتشگيره maddesi. Sayfa:4 ; âteş-gîre


Lugatı naci sözlüğü âteş-gîre maddesi. osmanlıcada âteş-gîre ne demek, âteş-gîre anlamı manası, âteş-gîre osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte âteş-gîre hakkında bilgi. Arapça âteş-gîre ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada âteş-gîre anlamı.

آتشگيره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آتشگيره يقول ما التركية . معنى آتشگيره اللغة التركية

آتشگيره می گویند آنچه ترکیه. معنای آتشگيره زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195