طراده - tarrade

لغت ناجي - Lugat-i Naci طراده maddesi. Sayfa:522 ; tarrâde


Lugatı naci sözlüğü tarrâde maddesi. osmanlıcada tarrâde ne demek, tarrâde anlamı manası, tarrâde osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte tarrâde hakkında bilgi. Arapça tarrâde ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada tarrâde anlamı.

طراده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

طراده يقول ما التركية . معنى طراده اللغة التركية

طراده می گویند آنچه ترکیه. معنای طراده زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197