طراز - Tıraz

لغت ناجي - Lugat-i Naci طراز maddesi. Sayfa:522 ; tıraz


Lugatı naci sözlüğü tıraz maddesi. osmanlıcada tıraz ne demek, tıraz anlamı manası, tıraz osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte tıraz hakkında bilgi. Arapça tıraz ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada tıraz anlamı.

طراز ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

طراز يقول ما التركية . معنى طراز اللغة التركية

طراز می گویند آنچه ترکیه. معنای طراز زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192