آموختگان ازل - amuhtegani ezel

لغت ناجي - Lugat-i Naci آموختگان ازل maddesi. Sayfa:13


آموختگان ازل ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آموختگان ازل يقول ما التركية . معنى آموختگان ازل اللغة التركية

آموختگان ازل می گویند آنچه ترکیه. معنای آموختگان ازل زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197