آپارتمان - apartman

لغت ناجي - Lugat-i Naci آپارتمان maddesi. Sayfa:3 ; apartıman


Lugatı naci sözlüğü apartıman maddesi. osmanlıcada apartıman ne demek, apartıman anlamı manası, apartıman osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte apartıman hakkında bilgi. Arapça apartıman ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada apartıman anlamı.

آپارتمان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آپارتمان يقول ما التركية . معنى آپارتمان اللغة التركية

آپارتمان می گویند آنچه ترکیه. معنای آپارتمان زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194