آترينه - aterine

لغت ناجي - Lugat-i Naci آترينه maddesi. Sayfa:3 ; atrine


Lugatı naci sözlüğü atrine maddesi. osmanlıcada atrine ne demek, atrine anlamı manası, atrine osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte atrine hakkında bilgi. Arapça atrine ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada atrine anlamı.

آترينه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آترينه يقول ما التركية . معنى آترينه اللغة التركية

آترينه می گویند آنچه ترکیه. معنای آترينه زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192