آتش آفشان - ateş afşân

لغت ناجي - Lugat-i Naci آتش آفشان maddesi. Sayfa:35 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194