فرح‌، فرحان - ferih, ferhan

لغت ناجي - Lugat-i Naci فرح‌، فرحان maddesi. Sayfa:562 ; ferih, ferhan


Lugatı naci sözlüğü ferih, ferhan maddesi. osmanlıcada ferih, ferhan ne demek, ferih, ferhan anlamı manası, ferih, ferhan osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte ferih, ferhan hakkında bilgi. Arapça ferih, ferhan ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada ferih, ferhan anlamı.

فرح‌، فرحان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فرح‌، فرحان يقول ما التركية . معنى فرح‌، فرحان اللغة التركية

فرح‌، فرحان می گویند آنچه ترکیه. معنای فرح‌، فرحان زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197