مشاطره - müşatare

لغت ناجي - Lugat-i Naci مشاطره maddesi. Sayfa:778 ; müşâtara


Lugatı naci sözlüğü müşâtara maddesi. osmanlıcada müşâtara ne demek, müşâtara anlamı manası, müşâtara osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müşâtara hakkında bilgi. Arapça müşâtara ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müşâtara anlamı.

مشاطره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مشاطره يقول ما التركية . معنى مشاطره اللغة التركية

مشاطره می گویند آنچه ترکیه. معنای مشاطره زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191