آفتاب پرست - aftab-perest

لغت ناجي - Lugat-i Naci آفتاب پرست maddesi. Sayfa:10 ; âftâb - perest


Lugatı naci sözlüğü âftâb - perest maddesi. osmanlıcada âftâb - perest ne demek, âftâb - perest anlamı manası, âftâb - perest osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte âftâb - perest hakkında bilgi. Arapça âftâb - perest ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada âftâb - perest anlamı.

آفتاب پرست ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آفتاب پرست يقول ما التركية . معنى آفتاب پرست اللغة التركية

آفتاب پرست می گویند آنچه ترکیه. معنای آفتاب پرست زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193