مسند اليه - müsnedün ileyh

لغت ناجي - Lugat-i Naci مسند اليه maddesi. Sayfa:776 ; müsnedün-ileyh


Lugatı naci sözlüğü müsnedün-ileyh maddesi. osmanlıcada müsnedün-ileyh ne demek, müsnedün-ileyh anlamı manası, müsnedün-ileyh osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müsnedün-ileyh hakkında bilgi. Arapça müsnedün-ileyh ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müsnedün-ileyh anlamı.

مسند اليه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مسند اليه يقول ما التركية . معنى مسند اليه اللغة التركية

مسند اليه می گویند آنچه ترکیه. معنای مسند اليه زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197