آتشپاره - ateşpâre

لغت ناجي - Lugat-i Naci آتشپاره maddesi. Sayfa:3 ; ateşpare , âteş-pâre


Lugatı naci sözlüğü ateşpare maddesi. osmanlıcada ateşpare ne demek, ateşpare anlamı manası, ateşpare osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte ateşpare hakkında bilgi. Arapça ateşpare ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada ateşpare anlamı. , âteş-pâre

آتشپاره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

آتشپاره يقول ما التركية . معنى آتشپاره اللغة التركية

آتشپاره می گویند آنچه ترکیه. معنای آتشپاره زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197