متخرش - müteharriş

لغت ناجي - Lugat-i Naci متخرش maddesi. Sayfa:686 ; müteharriş


Lugatı naci sözlüğü müteharriş maddesi. osmanlıcada müteharriş ne demek, müteharriş anlamı manası, müteharriş osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müteharriş hakkında bilgi. Arapça müteharriş ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müteharriş anlamı.

متخرش ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متخرش يقول ما التركية . معنى متخرش اللغة التركية

متخرش می گویند آنچه ترکیه. معنای متخرش زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196