متخلط - Mütehallıt

لغت ناجي - Lugat-i Naci متخلط maddesi. Sayfa:687 ; mütehallit


Lugatı naci sözlüğü mütehallit maddesi. osmanlıcada mütehallit ne demek, mütehallit anlamı manası, mütehallit osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mütehallit hakkında bilgi. Arapça mütehallit ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mütehallit anlamı.

متخلط ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

متخلط يقول ما التركية . معنى متخلط اللغة التركية

متخلط می گویند آنچه ترکیه. معنای متخلط زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195